Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

32-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 32 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на животновъдна ферма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

местоположение имот № 030057, местност “Краището”, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

31-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на семеен хотел и ресторант, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места”, с код BG 0001021

местоположение имот № 051036, местност “Долене”, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград, защитена зона “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

30-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 150 кW, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Бобошево”, с код BG 0002107

местоположение имот № 000645, землище на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, защитена зона “Бобошево”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

29-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради върху защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”BG 0001028, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие

местоположение имоти с № 002449, 002442, 018016, 018014, 014023, 002463, 002461, 002444, 002457, 002440, 002438, 014020 и 002446 с обща площ 144,483 дка в отдел 256 и 257 в териториалният обхват на ДГС „Гоце Делчев”, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

28-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите”BG 0002098, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот № 047038, местност “Блатото”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

27-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "Еленков чарк", на река Градевска, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение имоти в землището на с.Градево, община Симитли, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

25-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за създаване на 65 декара интензивна ябълкова градина с подпорна конструкция и направа на ограда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

Местоположение: имот № 064005, местността “Галчовото”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението