Съдържание

Посетители

В момента има 474  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

11-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на комуникационно съоръжение: «Приемо – предавателна станция /ППС/ SO 1724(Ilinden KPP)_B, част от третата национална мрежа за безжична комуникация», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитена зона “Славянка”, с код BG 0002078

местоположение: имот № 050044, местност “Могилата”, землище на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона “Славянка”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за вилно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

Местоположение: имот № 007027, местност “Гьоча”, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

9-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

Местоположение: имот с № 030014 в землището на с. Мусомища с ЕКАТТЕ 49432, община Гоце Делчев по скица № Ф00991/29.10.2008 г., собственост на Паскал Илиев Москов

тук може да изтеглите пълния текст на решението

8-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Бистрица – 3” на река Благоевградска Бистрица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землището на с. Бистрица

тук може да изтеглите пълния текст на решението

7-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Бистрица – 1” на река Благоевградска Бистрица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землището на с. Бистрица

тук може да изтеглите пълния текст на решението

6-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Огражден” на р. Лебница с водовземане на кота 532 м и водоползване на кота 305 м, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Огражден - Малешево” с код BG0000224

местоположение: землище на село Яково с ЕКАТТЕ 87312, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

5-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Асанишка с водовземане на кота 1480 м и водоползване на кота 1300 м, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”

местоположение: имоти с №,№ 500049, 500055, 500047, 500053, 500060, 500044, 500043, 000989, 500057, 500058, 500064, 500060, 500068 в землището на село Пирин с ЕКАТТЕ 56410, община Сандански, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението