Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

36-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на авторемонтна работилница, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите-Струмешница”.

Местоположение: поземлен имот с №020004 в местността “Старо село”, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG 0001023 “Рупите-Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

34-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за “Вилно застрояване в поземлен имот №009068 в землището на с. Ковачевица, община Гърмен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи – Западни” с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с №009068, местност “Гроба” в землището на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

35-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с височина до 10,00 м в поземлен имот №000355 в землището на с. Горна Брезница, община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG0002003 за опазване на дивите птици и защитена зона “Кресна - Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с №000355, местност “Календерица” в землището на с. Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, област Благоевград.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

33-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Цапарево” с водохващане на река Цапаревска, десен приток на река Струма върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Местоположение: землище на с. Цапарево и с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна - Илинденци”

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

32-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на бензиностанция, автосервиз и търговски обект (кафене), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: имот с №088001 в местността “Чам тарла”, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG 0002076“Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

31-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010 г. в отдел 13, подотдел «б» и отдел 14 подотдел «и» в гори собственост на Държавен горски фонд на Държавно горско стопанство Петрич, в които се предвижда изсичането на просеки за извършването извоз на дървесина, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG 0000167 “Беласица”.

Местоположение: землище на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Беласица”. В горскоадминистративно отношение отдел 13, подотдел «б» и отдел 14 подотдел «и» попадат в границите на ДГС “Петрич”, РДГ Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

30-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Жилищно строителство – една сграда за собствени нужди в поземлен имот №034129 в землището на с. Горно Дряново, община Гърмен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с №034129, местност “Брода” в землището на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

тук може да изтеглите пълния текст на решението