Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

29-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Строителство на 2 (два) бр. еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот №000470 в землището на с. Виногради, община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Мелнишки пирамиди”, с код BG0002072 за опазване на дивите птици и защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с №000470, местност “Ридо” в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

28-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Добринишка, между коти 807,5 м при водовземане и 742 м при сградата”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

27-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на БС на “Мобилтел” ЕАД в имот №021063 в землището на с. Стара Кресна, община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG0002003 за опазване на дивите птици и защитена зона “Кресна – Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: имот с №021063, местност “Ридо” в землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

26-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Благоустрояване на Гробищен парк – Петрич в поткрепа на развитието на “Обредна дейност” ЕООД – гр. Петрич и създаване на интегриран продукт”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: имот №017001, местност “Китенлъка” в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

25-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: “Производствено-складови дейности-оранжерии” в имоти с №113012, №113013, №113014, №113015 и №113016, землище на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите”.

Местоположение: поземлени имоти с №113012, №113013, №113014, №113015 и №113016 землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите” с код BG 0002098.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 24-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на складове и магазини за хранителни стоки и офис сграда , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: поземлен имот с №070010 в местността “Горна голяма нива”, землище на с.Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за дърва за огрев, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”.

Местоположение: имот № 000023, местността “Календерица”, землище на с. Горна Брезница,  община Кресна, област Благоевград, защитени зони “Кресна” с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци” с код BG 0000366

тук може да изтеглите пълния текст на решението