Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

01-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Бачево” на река Бачевска”, землище на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и на дивата флора и фауна и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

местоположение: проектени имоти с №000520 за трасето на напорния тръбопровод и №000518 за площадка на МВЕЦ в землището на село Бачево, община Разлог, област Благоевград и река Бачевска 

 тук може да изтеглите пълния текст на решението