Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

14-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Усоето от басейна на р. Места”, землище на с. Добърско, общ. Разлог, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

 

3**. Планувани обекти за контрол за период  03.05.2010 г. - 07.05.2010 г.  

1. Комплексна проверка на ”ЗПП ” АД , гр. Благоевград

2.& Проверка на “В&М - 07” ЕООД, с. Елешница – общ. Разлог

3. Проверка на поземлен имот в землище на гр.Благоевград кв.Струмско-по жалба.

4.Проверка на Цех за преработка на скални материали на “Булмар” ЕООД гр.Благоевград.

5. Проверка на  «РОК 2005» ООД - с.Дамяница

6.      Проверка на «Пирин мрамор» АД  - гр.Сандански

7. Проверка по НСМБР -  Мониторинг на Sarcosphera coronaria Парилски дол над с. Парил

 

15-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на МВЕЦ на р. Клинец от басейна на р. Места”, землище на с. Добърско, общ. Разлог, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Местоположение: землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

 

3**.  Планувани обекти за контрол за период  03.05.2010 г. - 07.05.2010 г.

1.      Комплексна проверка на ”ЗПП ” АД , гр. Благоевград

2.      Проверка на “В&М - 07” ЕООД, с. Елешница – общ. Разлог

3.      Проверка на поземлен имот в землище на гр.Благоевград кв.Струмско-по жалба.

4.      Проверка на Цех за преработка на скални материали на “Булмар” ЕООД гр.Благоевград.

5.      Проверка на  «РОК 2005» ООД - с.Дамяница

6.      Проверка на «Пирин мрамор» АД  - гр.Сандански

7.      Проверка по НСМБР -  Мониторинг на Sarcosphera coronaria Парилски дол над с. Парил

 

13-ОС/2010 г.

undefined

12-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на две жилищни едноетажни сгради в имот с №009018 в местността “Глушини”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”

Местоположение: имот с №009018 в местността “Глушини”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

11-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за разполагане на телекомуникационно площадково съоръжение със система за затежняване и наземно фундиране, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Огражден - Малешево”.

Местоположение: имот №000248, землище на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Огражден - Малешево” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

10-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на магазин и склад за авточасти в поземлен имот с идентификатор 17395.136.2  в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.136.2  в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

09-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 09-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Канализация с. Кавракирово – вътрешна канализационна мрежа, външен колектор, дъждопреливник и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: Област Благоевград, Община Петрич, с. Кавракирово ЕКАТТЕ 35081, защитена зона “Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023

тук може да изтеглите пълния текст на решението