Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

08-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 08-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Дисилица”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: Област Благоевград, Община Банско, землище на гр. Добринище 

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

07-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 07-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Корекция на река Пихла” в регулационните граници на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и на дивата флора и фауна и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: регулационните граници на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

06-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 06-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на река Бела Места”, землище на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и на дивата флора и фауна и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

05-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 05 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на авторемонтна работилница в част от имот №000366 в местността “Върбите”, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите”.

Местоположение: имот № 000366, местност “Върбите”, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите” с код BG 0002098.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

03-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 03 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Лъкенска, десен приток на река Места върху защитени зони “Река Места” с код BG 0001021 и “Места” с код BG 0002076, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Местоположение: землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград, защитени зони “Река Места” и “Места”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

04-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Белица” на река Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на гр. Белица, община Белица, област Благоевград.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

02-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 02 - ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на базова станция 2411 в имот №000498 и полагане на подземен кабел ниско напрежение за ел. присъединяване на базовата станция в местността “Върбите”, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Рупите - Струмешница” с код BG 0001023  и “Рупите” с код BG 0002098

Местоположение: имот № 000498, местност “Върбите”, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони “Рупите - Струмешница” и “Рупите”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението