Съдържание

Посетители

В момента има 45  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №48-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 116065 в местността Реката, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 116065 в местността Реката по картата на възстановената собственост на землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Възложител: „ДИАРК“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от черен касис в поземлен имот с идентификатор 38532.35.216 в местността Каршилар по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград и в поземлен имот с идентификатор 49432.115.1 в местността Ташлъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 38532.35.216 в местността Каршилар по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 49432.115.1 в местността Ташлъка по КККР на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „ИНТЕР НОВА ПЛЮС“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на 60 дка насаждения от шипка в поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри (КККР) на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатори 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по КККР на с. Генерал Тодоров, поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, поземлен имот с идентификатор 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

Възложител: Д. И. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №013121 в землището на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”

Възложител: М. И. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот №000685, землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград с цел промяна предназначението в устройствена зона „Пп“ и конкретно предназначение за „Оранжерии“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000685, землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: Е. В. И.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Отглеждане на едногодишни и многогодишни тревни и бобови култури и на едногодишни зърнени култури в поземлени имоти с идентификатори 43243.1.67 и 43243.1.75 в местността Попов гьол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 43243.1.67 и 43243.1.75 в местността Попов гьол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ПАСИЩНО ПРАСЕ“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 38532.200.208, местност “Лялево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 “Славянка”

Възложител: „ВЕИ-ПИРИН“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.