Съдържание

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №41-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.136.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: М. И. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз с административно-битова и търговска част, пункт за технически прегледи на МПС, център за смяна на гуми“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с идентификатори 59077.51.11 и 59077.2.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител:„ОКИ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.125.8 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение:17395.125.8 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Е. Д. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на винарска изба в съществуваща сграда с идентификатор 40926.53.57.1 в поземлен имот с идентификатор 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Местоположение: 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград;BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш"

Възложител: "Шестака" ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за авточасти и търговски обект – кухня за бързо хранене в поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. М. М., А. Д. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Засаждане на трайни насаждения в поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:„М и К ИЗВОРА“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.8.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: Е. Е. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.