Съдържание

Посетители

В момента има 46  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №34-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 020002, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: С. И. Ш., К. Ж. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на три броя жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №049005, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: К. Д. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.154 в местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил за промяна на предназначението на имота от „нива“ в „за офиси и битова сграда“, който няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02748.24.154 в местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил; защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: А. В. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Комплексно обществено обслужване – изграждане на закрит плувен басейн“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 81832.7.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: „НАИ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ: Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП - изменение на ПР и ПЗ) за УПИ І-2,3 в кв. 15 и УПИ V-4,13 в кв. 16 на курорт „Огняновски минерални бани“, землище на с. Марчево, община Гърмен област Благоевград за образуване на нови УПИ І-2, в кв. 15 с предназначение за „озеленяване“ и УПИ V-3,4,36,14 в кв. 15 с предназначение за „курортни дейности“ и Инвестиционен проект за „Къщи за гости“ в УПИ V-3,4,36,14“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 47408.501.36 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Марчево, 43606.502.4, 43606.502.3 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Лещен, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”

Възложител: „САНИ ХОЛИДЕЙ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 005046, местност „Сейменска скала“, землище на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 “Славянка”

Възложител: „СТИВ М“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в УПИ VІІ-160 и УПИ ІХ-192 от квартал 18 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ VІІ-160 и УПИ ІХ-192 от квартал 18 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „ЛОНАТУР“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.