Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №11-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на три къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №035012, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”

Възложител: А. С. Ш.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ½ част от имот № 023057, местност „Широка ливада“, землище на с. Рибново, община Гърмен област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 023057, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. А. М., Ф. А. У., Д. А. С.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Беслет - Порязов чарк - Гроба“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни».

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС ГЪРМЕН“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за промишлени стоки и магазин в поземлен имот с идентификатор 17395.132.2 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.132.2 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: К. Р. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за мебели в поземлен имот с идентификатор 17395.171.5 в местността Текето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.171.5 в местността Текето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Б. Н. Р.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в имот с номер 000255 в местността Селището в землището на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 000255 в местността Селището, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“.

Възложител: Б. М. М., Н. Н. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Облагородяване на имот № 026005, землище на гр. Кресна и имот № 033011, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград с цел създаване на овощна градина“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 026005, землище на гр. Кресна, имот № 033011, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”

Възложител: В. Д. Р.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.