Съдържание

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №27-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение в имоти с номера 042028, 042031, 042032, 042033, 042036, 042037, 042038, 042039, 042081, 042082 в местността Пацанова тумба, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имоти с номера 042028, 042031, 042032, 042033, 042036, 042037, 042038, 042039, 042081, 042082 в местността Пацанова тумба, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „КЕЙ ЕНД СИ АГРО ЕСТЕЙТ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина от райски ябълки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000075, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”.

Възложител: Н. С. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и ресторант в новообразувани УПИ I-200233 и УПИ IІ-200233, местност Лялево, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 38532.200.207 по КККР на с. Копривлен, същият идентичен с УПИ І-200233 в землището на с. Копривлен и поземлен имот с идентификатор 38532.200.206 по КККР на с. Копривлен, същият идентичен с УПИ ІІ-200233 в землището на с. Копривлен; защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „ВЕИ-ПИРИН“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Горскостопанска програма на гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Горскостопанската програма (ГСП) обхваща гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ съставляващи имоти с номера 000003, 000005, 000871, 000872, 000883, 000889, 000891, 000894 в землището на с. Любовище и имоти с номера 000151, 000156, 000017, 000018, 000019, 000021, 000026, 000027, 000028, 000029, 000003, 000031, 000032, 000033, 000652, 000654, 000655, 000656, 000659, 000662 в землището на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Манастир „Рождество Богородично“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: К. Г. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2010 г. на територията на ТП „ДГС Кресна“ и ТП „ДГС Симитли“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна“ в землището на село Горна Брезница, град Кресна и село Влахи, община Кресна, област Благоевград и горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ в землището на селата Сухострел и Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград; защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

Възложител: „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.842 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в зона „Ок“ и определяне на конкретно предназначение за „Рекреационни дейности“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение:ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.842 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. Г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.