Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №40-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз с административно-битова и търговска част, пункт за технически прегледи на МПС, център за смяна на гуми“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с идентификатори 59077.51.11 и 59077.2.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител:„ОКИ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.125.8 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение:17395.125.8 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Е. Д. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на винарска изба в съществуваща сграда с идентификатор 40926.53.57.1 в поземлен имот с идентификатор 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Местоположение: 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград;BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш"

Възложител: "Шестака" ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за авточасти и търговски обект – кухня за бързо хранене в поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. М. М., А. Д. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Засаждане на трайни насаждения в поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:„М и К ИЗВОРА“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.8.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: Е. Е. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 020002, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: С. И. Ш., К. Ж. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.