Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №13-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02748.115.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „нискоетажно жилищно строителство“ и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 02748.115.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 02748.115.48 и 02748.115.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: „ХОСА“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 32665.12.74, 32665.12.75 и 32665.14.16, местност „Гладно поле“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „АГРИСТО“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бетонов център, търговски обект и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №055009, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 62640.43.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: Н. Б., Р. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №9-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на магазини, складове и игрална зала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.129.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № KNL0099.A000_PPC Калин в част от поземлен имот с идентификатор 55539.147.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 55539.147.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил; защитена зона BG0002129 „Рила буфер“.

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) за част от поземлен имот с идентификатор 14492.24.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 14492.24.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград , защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.