Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №56-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда и дренажен кладенец с прогнозна дълбочина до 10 м в част в размер на 1.200 дка от поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „ЛУКСПЕЛЕТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 44464.4.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002078 “Славянка”

Възложител: Т. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от шипки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 47189.151.1, 47189.151.2, 47189.152.3, 47189.153.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрална регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: Д. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец и търговска сграда, в която ще бъдат обособени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения, гаражи и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.55.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Е. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.37.45 в местността Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.37.45 в местността Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG0001021 „Река места“

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 в местността Кацата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Б. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ½ част от поземлен имот с идентификатор 87802.10.41 в местността Попови ливади по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград за „вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.41 в местността Попови ливади по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: М. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.