Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №172/2021

Изх. №373(3)/25.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №171/2021

Изх. №646(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.605.241 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „за друг вид озеленени площи“ в „за жилищна сграда и магазини“

възложител: М. М.

Прочети още...

Съобщение №170/2021

Изх. №645(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на плътна ограда в поземлен имот с идентификатор 04279.608.333 (УПИ XII-3882, кв. 158 по плана на кв. Грамада) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №169/2021

Изх. №635(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144, местност „Честак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Х. Н., П. А., П. С.

Прочети още...

Съобщение №168/2021

Изх. №632(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност до 30 kW в УПИ IV - 248, кв. 25 по плана на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: В. П.

Прочети още...

Съобщение №167/2021

Изх. №626(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30kW, разположена върху покрива, фасадата и прилежащ терен на сграда, разположена в УПИ V, пл. № 27, кв. 15 по плана на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „РМТ СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №166/2021

Изх. №625(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30kW, разположена върху покрива, фасадата и прилежащ терен на сграда, разположена в УПИ IV - 10, кв. 6 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Н. П.

Прочети още...