Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №953/2019

Изх. №3835(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на кръстовище на бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Панаирски ливади“ в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №952/2019

Изх. №3887(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2019 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ТП „ДГС – СИМИТЛИ“

Прочети още...

Съобщение №951/2019

Изх. №3866(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция BLG0351.А000 „UKV“ с честотен обхват 900-2100MHz на покрива на сграда с идентификатор 17395.501.6686.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №950/2019

Изх. №3852(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“

Възложител: В. К. М.

Прочети още...

Съобщение №949/2019

Изх. №3845(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и тапицерско ателие““

Възложител: С. Ж. Г., Г. М. Г.

Прочети още...

Съобщение №948/2019

Изх. №3819(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на зимнични помещения № 4 и № 5, разположени в сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в козметично студио“

Възложител: А. П. В., А. Ж. В.

Прочети още...

Съобщение №947/2019

Изх. №3819(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за „Малка бензиностанция, автомивка, магазин за хранителни стоки с дневен бар и офиси“ в УПИ ХХІІІ-936, кв. 38 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...