Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №950/2019

Изх. №3852(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“

Възложител: В. К. М.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3852/02.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С Решение № 217/30.08.2019 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план - план за 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“, при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Ов“; височина на застрояване до 7.00 м; Кинт. - 0.8; плътност на застрояване - максимум 40 %; плътност на озеленяване минимум 50 %.
Основната цел на ПУП - ПЗ е промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, представляващ земеделска земя с площ 474 м2 и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих“ за „за вилно строителство“. С проекта за ПУП - ПЗ са предвидени следните показатели устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Ов“; височина на застрояване до 7.00 м; Кинт. - 0.8; плътност на застрояване - максимум 40 %; плътност на озеленяване минимум 50 %.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да бъде реализирано вилно строителство.
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от водопровод РЕ DN90 по път, граничещ с имота. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма в рамките на имота.
Електрозахранването на имота е предвидено да се извърши на страна 20 kV от ЕП 20 kV „Лесопарк“, П/ст „Ален мак“, гр. Благоевград, като съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с техен изх. № 1203466730/08.11.2019 г. е необходимо да се определи място в имота за изграждане на трансформаторен пост 20/0.4 kV.
На този етап не са налични данни, че с ПУП–ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че на „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.2113, местност „Чардако“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./