Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №952/2019

Изх. №3887(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2019 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ТП „ДГС – СИМИТЛИ“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3887/04.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Технологични планове за залесяване от 2019 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложените технологични планове се предвижда почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури в подотдели 78/д (склопена култура) на площ от 23 дка и 78/5 (голина) на площ от 13 дка с цел производство на строителна дървесина.
Подотделите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 748/24.10.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените “Технологични планове за залесяване от 2019 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./