Съдържание

Посетители

В момента има 349  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №987/2019

Изх. №4009(13)/20.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.1.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „РИО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №986/2019

Изх. №2189(3)/20.12.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“

Възложител: „БУЛБИЛД БГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №985/2019

Изх. №3953(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар, офиси, търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 53326.18.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ТЮФИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №984/2019

Изх. №3972(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на мобилна асфалтова база в поземлен имот с идентификатор 61813.750.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ПРО ИНВЕСТ-РАЗЛОГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №983/2019

Изх. №3952(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 65 „а“, 68 „б“, 68 „ж“, 86 „б“, 88 „о“, 88 „щ“, 127 „ф2“, 143 „щ“, 46 „а“, 46 „в“, 47 „ф“, 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“, 224 „и“, 227 „а“, 234 „г“, 241 „и“, 323 „г“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТРУМЯНИ“

Прочети още...

Съобщение №982/2019

Изх. №4003(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на гараж в УПИ XI - 59, кв. 15 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Г. М. Р.

Прочети още...

Съобщение №981/2019

Изх. №3970(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Aвторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5, местност Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: А. З. В.

Прочети още...