Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №949/2019

Изх. №3845(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и тапицерско ателие““

Възложител: С. Ж. Г., Г. М. Г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3845/02.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и тапицерско ателие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрени КК и КР на Благоевград, община Благоевград е с площ 1000 м2 и начин на трайно ползване „ниско застрояване“. В него има изградена жилищна сграда е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 27/19.03.2019 г.
С ПУП - изменение на ПЗ се предвижда промяна предназначението на гореописания имот от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и тапицерско ателие“. В имота ще бъде изградена двуетажна сграда с предназначение тапицерско ателие и приблизителна застроена площ 220 - 205 м2. В същото ще бъдат извършвани следните дейности: демонтаж на седалки, волан и таван на автомобили; разглобяване ръчно и с инструменти; ръчно кроене и шиене; ръчно претапициране на волани, седалки и тавани на автомобили. В сградата е предвидено офис за приемане и издаване на автомобилите.
Захранването на имота с електроенергия е съществуващо от разпределителната мрежа на гр. Благоевград съгласно договор с разпределителното дружество.
Водоснабдяването на имота и отвеждането на отпадъчните води е осъществено от съществуващите в района мрежи на „ВиК“ ЕООД - Благоевград. Транспортния достъп до имота се осъществява от общински път.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и тапицерско ателие““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./