Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-38-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на хотелски комплекс, пет броя къщи за настаняване и открит външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.301.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „А КА ЕМ” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.11.82, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИНДЖМЪНТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.804.15, 61813.804.16, 61813.804.17 и 61813.804.19, местност Гаврица, поземлен имот с идентификатор 61813.803.670, местност Катарино и поземлен имот с идентификатор 61813.803.379, местност Кутов чукар по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛАВАНДА ПАРК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.118.144, местност Грамадето, местност Момин гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЯРОПАВ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1522 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАНТАР-2012“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция, обслужваща сграда със заведение за обществено хранене, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребни ями, противопожарни резервоари и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 39116.11.199 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители изграждане на предпазна ограда, автоматизирана подземна поливна и дренажна система, площадки за 10 броя поставяеми обекти, обособяване на подход и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението