Съдържание

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-59-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в имот № 013006, местност „Студената вода“ в землището на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОФАШ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг, автокъща и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 69119.35.4 и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 69119.34.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг за собствени нужди в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Б Ш

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя в имоти с идентификатори 44121.23.12, 44121.23.13, 44121.23.15, 44121.23.16, 44121.23.17, 44121.23.19, 44121.37.15, 44121.38.24, 44121.44.5, 44121.49.2, 44121.49.3, 44121.67.24, 44121.67.29, 44121.131.1, 44121.133.1, 44121.135.1, 44121.137.1 и 44121.140.1 по одобрени кадастрална ката и кадастрална регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350 броя в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 (новообразуван от поземлен имот с идентификатор 39116.144.63), местност „Пради бука“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 44464.4.7, местност Гурната по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПИРИНСКО СЛЪНЦЕ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението