Съдържание

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-33-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:П. И. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в имот с идентификатор 65334.212.634 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и външни връзки към нея“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.86.5, местност „Шабаница“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТАБАК ТЕКНИК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Стиви Фиш“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 8 (осем) броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на М. С. Ш.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението