Съдържание

Посетители

В момента има 32  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-54-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350 броя в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 (новообразуван от поземлен имот с идентификатор 39116.144.63), местност „Пради бука“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 44464.4.7, местност Гурната по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПИРИНСКО СЛЪНЦЕ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и къмпинг в имот с идентификатор 47189.140.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград и транспортен достъп до имот с идентификатор 47189.140.1“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90, местност Страгите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НЮ БАНСКО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Възстановяване на дейността на изградени рибарници в поземлен имот с идентификатор 56174.45.9 в местност Извора по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград (идентичен с имот № 045009 по КВС за землището на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. С. Б., В. Д. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, ресторант и механа в поземлен имот с идентификатор 11358.200.437, местност Селото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Й. И. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението