Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-01-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението