Съдържание

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-24-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване НН на търговски обект в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с № 029007, местност „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. П. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пет бр. жилищни сгради и паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.94.601, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване НН на ВТО – Фургон за обслужваща дейност в УПИ ХХ-49, кв. 15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане селскостопанска сграда за отглеждане на животни и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 44639.1.51 (имот №001051) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Т. П. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за отпадъци в имот с идентификатор 56126.990.4013 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград чрез добавяне на нова площ (имот с идентификатор 56126.990.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград), нов вид отпадък, нова дейност и изграждане на автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ИВИЕМ-04“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението