Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № БД-01-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н Цветан Тошков, управител на “ЕТЕРА АГРИ КО“ ЕООД, ЕИК: 203553556, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Охрид“ № 16 А за издадено Решение № БД-01-П/2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Залесяване с тополи на имоти с №№059013, 051047, 075033, 075032 в землището на с. Долно Драглище и имоти с идентификатори 61813.137.67, 61813.137.68, 61813.587.108, 61813.685.884, 61813.26.53, 61813.24.42, 61813.37.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“

Съобщение за издадено Решение № 2/26.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 2/26.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в Решение № БД-19-ПР/14.04.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград- ТУК


Съобщение за издадено Решение № 01/23.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 01/23.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № БД-49-П/ 2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до управителя на „БАНСКО БИО ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК: 203280591, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Васил Левски“ № 2 А за издадено Решение № БД-49-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на когенерационна централа с използване на биомаса – дървесина в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2642 и площ 3519 м2 (УПИ ІІ-2642 кв. 251 по плана на гр. Банско) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-32-ПР/2005 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-32-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Места-1“ на р. Места в землището на с. Обидим и с. Гостун, общ. Банско, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-52-П/ 2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до управителя на „ГД ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 101773588, със седалище и адрес на управление: с. Катунци, общ. Сандански, област Благоевград за издадено Решение № БД-52-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение -тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 16/14.12.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №16/14.12.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК