Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

67-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Реконструкция на улична /външна и вътрешна/ водопроводна мрежа, изграждане на нов външен водопровод с връзка от съществуващия водопровод и резервоар за питейна вода – 100 куб м”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Кресна - Илинденци”, с код BG 0000366 и защитена зона “Кресна”, с код BG 0002003, за опазване на дивите птици

Местоположение: землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

66-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 66 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради – ниско строителство в местността “Езерото”, имот №016083, с площ от 32,143 дка” попадащи в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна , и в защитена зона “Славянка”, с код BG 0002078 за опазване на дивите птици

местоположение: поземлен имот с № 016083 в землището на с. Гайтаниново с ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово по скица с № Ф00120/22.01.2008г., собственост на “Натура” ООД, БУЛСТАТ: 101756051

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

65-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 65 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Метан дере”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Река Места”, с код BG0001021 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Банско, землището на с. Гостун

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

64-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на магазин, склад за промишлени нехранителни стоки (без препарати за растителна защита) и офиси”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 010022 в землището на с. Спатово с ЕКАТТЕ 68223, община Сандански, област Благоевград, по скица № Ф00147/19.07.2008г., собственост на Иван Илиев Дуков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

63-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: имот с № 047028 в землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20585, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф01229/25.06.2008 г., собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

62-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш и Х: съгласувам инвестиционно предложение за строителство на бензиностанция и газостанция, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Рупите – Струмешница”,  с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона “Рупите”, с код BG 0002098 за опазване на дивите птици, включени

местоположение: поземлен имот с № 024003 в местността “Янкулица”, землище на с. Чучулигово с ЕКАТТЕ 81832, община Петрич, по скица с № Ф00590/30.05.2008г., собственост на “Европейска строителна компания” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

<!--[if gte mso 9]>

61-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за мебели с работилница, магазин с изложбена зала и офис”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона за опазване на дивите птици „Места” с код BG 0002076

местоположение: поземлен имот с № 111002 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ , община Гоце Делчев по скица с № Ф01618/14.12.2007г., собственост на Иван Светлозаров Димитров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението