Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

74-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 74- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Златарица”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: Община Разлог, землището на  с. Елешница, община Белица, землище на с. Златарица и  с. Палатик

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

73-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 73- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Беласица”, с код BG 0000167 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: имот с № 122017 в землището на с. Беласица с ЕКАТТЕ 03294, община Петрич, област Благоевград по скица № Ф00782/06.03.2007 г., собственост на Людмил Иванов Ангов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

72-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 72- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на складови помещения за хранителни продукти”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение поземлени имоти № 000103 и № 000099 в землището на с. Дамяница с ЕКАТТЕ 20105, община Сандански, област Благоевград, по скици № Ф00279/25.07.2008г.и № Ф00278/25.07.2008г, собственост на ДПФ – ДП “Стр. и възстановяване” - София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

71-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда и сграда за търговска дейност (магазин за риба), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”,с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение имоти с № 500106 и № 500107 в землището на с. Пирин с ЕКАТТЕ 56410, община Сандански, област Благоевград по скици - проект № Ф00231/09.04.2008 г. и № Ф00232/09.04.2008 г., собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

70-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на склад за строителни материали” в поземлен имот №030022 в местността “Дережик”, землище на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Места”, с код BG 0002076 за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот №030022, землище на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград по скица – проект №Ф00160/09.06.2008 г. с обща площ 9,990дка

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

69-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на една жилищна сграда за краткотраен отдих в имот №000885, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Кресна - Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,.

местоположение поземлен имот №000885, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград по скица – проект №Ф00865/24.07.2008 г. с обща площ 1,000дка

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

68-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на склад за строителни материали и офиси”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 084035 в землището на с. Марикостиново с ЕКАТТЕ 47189, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00739/14.03.2008г., собственост на “Милениум” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението