Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

81-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот 61813.417.16, с площ от 15000 кв. м”. Инвестиционното предложение попада в защитена зона “Изворо”, с код BG 0000625 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот 61813.417.16 от землището на гр. Разлог, местността «Изворо», с ЕКАТТЕ 61813, община Разлог по скица с № 1481/05.02.2008г., собственост на наследници на Методи Николов Орозов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

80-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в з защитена зона “Места”, с код BG 0001030 за опазване на дивите птици

Местоположение: имот № 033051 по скица - проект № Ф00760/14.11.2006 г. в землището на с. Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, община Гърмен, област Благоевград, собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

79-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: имот № 005142 по скица № Ф00221/14.11.2006 г., и имот № 005187 по скица - проект № Ф00220/14.11.2006 г. в землището на с. Лещен с ЕКАТТЕ 43606, община Гърмен, област Благоевград , собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

78-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на магазин и склад за авточасти и офиси”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 029008 в землището на с. Ново Делчево с ЕКАТТЕ 52074, община Сандански, област Благоевград, по скица № Ф00130/07.12.2006г., собственост на Лидия Георгиева Зашева

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

77-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: поземлен имот № 051007 в землището на с. Спатово с ЕКАТТЕ 68223, община Сандански, област Благоевград, по скица № Ф00182/21.08.2008г., собственост на ЕТ “Иван Ташев”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

76-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда и детска площадка, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: имот с №000520 в землището на с. Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград по скица - проект № Ф00446/01.11.2004 г., собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

75-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 75- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на природен дом, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

Местоположение: имот с № 000347 в землището на с. Плетена с ЕКАТТЕ 56740, община Сатовча, област Благоевград по скица № Ф00410/04.09.2008 г., собственост на “Дикчан – 85” ООД, БУЛСТАТ 200210253

От тук може да изтеглите пълния текст на решението