Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

4-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 04- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на автосервиз, магазин и склад” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Места” с идентификационен код BG 0002076 за опазване на дивите птици.

местоположение: поземлен имот № 125010 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, община Гоце Делчев по скица № Ф01583/19.11.2007г., собственост на наследниците на Иван Николов Чилев и Васил Златков Шомов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

3-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 03- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване” с предмета и целите на опазване на защитена зона «Среден Пирин – Алиботуш» с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлени имоти с № 002305, 002309, 002396 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скици с № Ф01124/18.12.2007г., Ф01043/02.10.2007г., Ф01059/10.10.2007г., собственост на юридически лица “БУЛТЕРА” ООД, със седалище гр. Благоевград, ул. “Джеймс Баучер” 13, БУЛСТАТ: 101717148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

2-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 02- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване” с предмета и целите на опазване на защитена зона «Среден Пирин – Алиботуш» с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение поземлени имоти с № 002369, 002347, 002348, 002353, 002357, 002365, 002387, 002397 и 002398 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скици с № Ф01034/02.10.2007г., Ф01041/02.10.2007г., Ф01040/02.10.2007г., Ф01038/02.10.2007г., Ф01036/02.10.2007г., Ф01035/02.10.2007г., Ф01033/02.10.2007г., Ф01078/15.11.2007г., Ф01079/15.11.2007г., собственост на юридически лица “БУЛТЕРА” ООД, със седалище гр. Благоевград, ул. “Джеймс Баучер” 13, БУЛСТАТ: 101717148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

1-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 01- ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на авторемонтна работилница, пункт за ГТП и офиси” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение поземлен имот № 164002 в землището на с. Мусомища с ЕКАТТЕ 49432, община Гоце Делчев по скица № Ф00682/04.09.2007г., собственост на Иван Кирилов Павлов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението