Съдържание

Посетители

В момента има 635  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

105-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на къща за гости и ресторант”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Река Места”, с код BG 00001021 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот № 051036 в землището на с. Обидим с ЕКАТТЕ 53059, община Банско, област Благоевград, по скица № Ф00981/24.10.2008г., собственост на Шазим Елмаз Тутала

тук може да изтеглите пълния текст на решението

102-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение “Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в имоти с № 021009, с площ от 24,913 дка, № 021010, с площ 95,508 дка и № 021011, с площ 21,085 дка землище на с. Долна Градешница, община Кресна, Благоевградска област”. Инвестиционното предложение попада в границите на две защитени зони – “Кресна” с идентификационен код BG0002003 за опазване на дивите птици и “Кресна Илинденци” с идентификационен код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлени имоти с № 021009, № 021010 и № 021011 от землището на с. Долна Градешница с ЕКАТТЕ 22068, община Кресна, Благоевградска област по скици с № Ф00605/7.11.2008г, № Ф00606/7.11.2008г и № Ф00607/7.11.2008г

тук може да изтеглите пълния текст на решението

101-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 101 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Гоце Делчев, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Места” с код BG 0002076

местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, имот №228008 по скица – проект № Ф01081/12.11.2006г

тук може да изтеглите пълния текст на решението

100-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 100 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Белишка, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: област Благоевград, община Белица, землището на гр. Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

99-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Мелнишки пирамиди”, с код BG 0002072 за опазване на дивите птици и защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с № 000290, землище на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански, по скица с № Ф00092/25.07.2008г., собственост на Валентин Иванов Балтов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

98-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 98 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на цех за скално облицовъчни материали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Места” с код BG 0002076

Местоположение: поземлен имот с № 090005, землище на с. Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, община Гърмен, по скица с № К01396/11.11.2008г., собственост на Стоян Огнянов Колджиев и Стоян Здравков Катрев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

96-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за: “Изграждане на бензиностанция”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и “Рупите”, с код BG 0002098 за опазване на дивите птици

местоположение: поземлен имот № 024036 в землището на с. Чучулигово с ЕКАТТЕ 81832, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00649/14.10.2008г., собственост на “Кореком принцес” АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението