Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-16-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-16-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Разширение на пътен възел от Общинска пътна мрежа – път BLG1166 и път BLG3164“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-15-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-15-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 47189.49.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: „КОВАТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-14-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-14-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на временен склад за съхранение на зърно в поземлен имот с идентификатор 49432.114.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград$

Възложител:„БКС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-13-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-13-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ започналата процедура по оценка за съвместимост по административна преписка с вх. №245/23.01.2020 г. за изменение на ИП за „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец, локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) с капацитета 8-12 екв.ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, общ. Петрич, област Благоевград, пътна връзка и подземно ел. захранване на имота“

Възложител: „КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-12-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-12-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ започналата процедура по оценка за съвместимост по административна преписка с вх. №4028/19.12.2019 г. за ИП за „Промяна на начина на трайно ползване на ½ от поземлен имот с идентификатор 39116.106.25, местност Жабокрек по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, общ. Кочериново, област Кюстендил от „нива“ в „овощна градина“

Възложител: В. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-11-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-11-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 112,32 кW върху покрива на сграда с идентификатор 40539.230.375.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 40539.230.375 с адрес с. Кулата, п. к. 2868 по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-10-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-10-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ започналата процедура по оценка за съвместимост по административна преписка с вх. №2145/24.06.2019 г. за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Изготвяне на проект за нов траен горски пат „Хамбарето - Пиляфа“ – четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ в землището на с. Бождово и с. Малки Цалим, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Сандански“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението