Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-23-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-23-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство - Кресна“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-22-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-22-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с авторемонтна работилница и автомивка в УПИ I, кв.64 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: И. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-21-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-21-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.27.88 в местността Сарп дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: С. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-20-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-20-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на билки и диворастящи гъби в поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността „Погорник“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Е. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-19-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Създаване на трайни лозови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 44121.26.25, 44121.26.21, 44121.64.4, 44121.31.17, 44121.31.5, 44121.34.7, 44121.41.14 и 44121.51.1 по одобрените кадастрална карта на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: "ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-18-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-18-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на стопански сгради за складови дейности в т.ч. на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 20105.60.3, местност „Лъките“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. Й.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-17-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-17-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 331 „м“, 178 „б“, 208 „х“, 208 „д1“, 104 „е“, 327 „к“, 98 „о1“, 73 „я“, 101 „д“, 87 „б1“, 149 „д“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението