Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-04-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. №3136/26.09.2019 г за изменение на инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към семеен хотел със спортно-възстановителен център, изграден в имот №178001 в местността „Ленища“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „КЪНЕКШЪНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване на процедура по ОС № 19-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2019 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис в поземлен имот с идентификатори 38532.35.216, местност „Каршилар“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „БКС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване на процедура по ОС № 18-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 18-АПК/2019 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис в поземлен имот с идентификатори 49432.115.1, местност „Ташлъка“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „БКС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 16-АПК/2019 г. за оттегляне на писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 16-АПК/2019 г. за оттегляне на писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г.

РЕШИХ: Оттеглям писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г., с което на основание на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е преценено, че за изменение на ИП за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.649.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-03-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 3587/15.10.2018 г. за ИП за „Ползване на водоем, представляващ имот №000019 - „Вразимух/язовирна стена Будаковица“ в землището на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград като рибовъдно стопанство“

Възложител: „КАИ АУТО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 15-АПК/2019 г.

РЕШЕНИЕ № 15-АПК/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на текущата административна процедура по оценка за съвместимост, съгласно Решение № 36-ОС/2017 г. за извършване на оценка на степента на въздействие, с което е решено да се извърши оценка на степента на въздействие за ИП „Засаждане на етерично маслени култури в поземлени имоти с идентификатори 56126.44.53, 56126.44.69, 56126.43.7, 56126.43.25 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Н.Б.П и Б.З.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-02-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с 1647/09.05.2019 г. за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „Ванико - 2015” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението