Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №359/2021

Изх. №1138(3)/12.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Текущ ремонт на съществуващо рибопроходно съоръжение от водохващане № 12 на р. Санданска Бистрица в поземлен имот с идентификатор 43699.57.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, част от хидроенергийна каскада „Санданска Бистрица“.

възложител:„ЕНЕРГО –ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №358/2021

Изх. №1363(2)/09.04.2021 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Добринище, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград“.

възложител:ТП ДГС - ДОБРИНИЩЕ

Прочети още...

Съобщение №357/2021

Изх. №1354(1)/09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9963 (УПИ V603.9963, кв. 53, ул. „Полковник Дрангов“ № 10, гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ЕТ „РОСЕН БОЖИНОВ“

Прочети още...

Съобщение №356/2021

Изх. №1346(1)/09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ ХIV - 171, кв. 6 по плана на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: З. У.

Прочети още...

Съобщение №355/2021

Изх. №1345(1)/09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 57176.54.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №354/2021

Изх. №1332(1)/09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно обособен обект, находящ се в западната част на втори етаж от триетажна масивна сграда, изградена в УПИ V, имот с пл. № 511 от кв. 16 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в стаи и апартаменти за гости“

възложител: М. Н., Г. К.

Прочети още...

Съобщение №353/2021

Изх. №1312(1)/09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтиране на ФЕЦ с мощност 30 kW в УПИ V299, кв. 12 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. Г.

Прочети още...