Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №331/2021

Изх. №1229(1)/02.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез отглеждане на череши в поземлени имоти с идентификатори 66460.311.11, 66460.312.9, 66460.312.14, 66460.321.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“.

възложител: К. Т.

Прочети още...

Съобщение №330/2021

Изх. №1206(1)/01.04.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 35105.110.3, 35105.110.7 и 35105.107.7 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. С.

Прочети още...

Съобщение №329/2021

Изх. №1182(1)/01.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 30 kW, разположена върху покрива, фасадата и прилежащ терен на сграда в имот пл. № 422, кв. 1 по плана на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Г. М., К. М.

Прочети още...

Съобщение №328/2021

Изх. №1146(2)/01.04.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ II-222,223, кв.18 по плана на с. Селище с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на нов УПИ XIV, отреден за имот с пл. № 492 с предназначение „за жилищно строителство“;
2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XIV-492, кв. 18 по плана на с. Селище с предназначение „за жилищно строителство“ – ново ниско свободно застрояване;
3. Изменение на плана за застрояване (ПЗ) за УПИ II-222, кв.18 по плана на с. Селище с предназначение на „жилищно строителство“, отреден за имот с пл. №222 – ново ниско свободно застрояваен и запазване режима на застрояване на съществуваща жилищна сграда;
4. Изменение на плана за застрояване (ПЗ) за УПИ III-223, кв.18 по плана на с. Селище с предназначение „за жилищно строителство“, отреден за имот с пл. № 223 – ново ниско свободно застрояване и запазване режима на застрояване на съществуваща жилищна сграда“

възложител: Т. М., Й. Я., Г. Я., В. Д.

Прочети още...

Съобщение №327/2021

Изх. №1030(3)/01.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.603.390 (УПИ Х-603.379, 603.379, кв. 2 по плана на кв. „Баларбаши“, гр. Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №326/2021

Изх. №1169(1)/31.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.83.15, местност Орлова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ XXI, кв.63 по плана на ж.к. „Орлова чука“, гр. Благоевград)“

възложител: „САНДЪРС ГРУП“ ООД

Прочети още...

Съобщение №325/2021

Изх. №1184(1)/31.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Насипище за земно-хумусни маси и съоръжение за минни отпадъци „Изток” в поземлен имот с идентификатор 40138.5.89, местност Борова кория по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград и съоръжение за минни отпадъци „Запад“ в поземлен имот с идентификатор 41138.5.88, местност Борова курия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-С-ИЕ“ ООД

Прочети още...