Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №175/2021

Изх. №671(1)/25.02.2021 г.

Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и Инвестиционен проект за обект „Магазин и склад за промишлени стоки (строителни материали) в поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. Т.

Прочети още...

Съобщение №174/2021

Изх. №651(1)/25.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII - 417 от кв. 48 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: К. Б.

Прочети още...

Съобщение №173/2021

Изх. №647(1)/25.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.36.33 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. Ш., М. Ш.

Прочети още...

Съобщение №172/2021

Изх. №373(3)/25.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №171/2021

Изх. №646(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.605.241 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „за друг вид озеленени площи“ в „за жилищна сграда и магазини“

възложител: М. М.

Прочети още...

Съобщение №170/2021

Изх. №645(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на плътна ограда в поземлен имот с идентификатор 04279.608.333 (УПИ XII-3882, кв. 158 по плана на кв. Грамада) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №169/2021

Изх. №635(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144, местност „Честак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Х. Н., П. А., П. С.

Прочети още...