Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №308/2023

Изх. №584(3)/27.02.2023 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.380, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №307/2023

Изх. №250(3)/27.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 МW върху покрива на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград“

възложител: „НИКО КАР“ ЕООД, Р. Й.

Прочети още...

Съобщение №306/2023

Изх. №904(1)/24.02.2023 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57159.60.1 в местността „Под междата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за складова база за промишлени стоки, магазини и автосервиз“

възложител: „ФУРНИР ТЕХ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №305/2023

Изх. №887(1)/24.02.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ) за УПИ Х-1403 в кв. 73 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: М. Д., П. Д.

Прочети още...

Съобщение №304/2023

Изх. №459(3)/24.02.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 44121.24.65, местност Широка поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „къща за гости и басейн“

възложител: „ЛОЗЕНИЦА ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №303/2023

Изх. №924(1)/23.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновими източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ XVIII, кв. 8 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.293 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

възложител: Ц. С.

Прочети още...

Съобщение №302/2023

Изх. №907(1)/23.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подземно електропроводно отклонение ниско напрежение (НН) за външно електрозахранване на жилищна сграда, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 27231.22.34 е местността „Гошевицата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Прочети още...