Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №903/2019

Изх. №3656(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия върху покрива на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.17.123 в местността „Чикуто - Ш.16“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №902/2019

Изх. №3640(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и допълващо застрояване - магазин за промишлени стоки в УПИ VI - 2336 в кв. 134 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.301.2336 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. Г. Ч, А. Я. Я., Г. Л. Т.

Прочети още...

Съобщение №901/2019

Изх. №3629(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 27231.52.427 местност Въчевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: В. Д. Б.

Прочети още...

Съобщение №900/2019

Изх. №3628(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на част (600 кв.м) от имот с идентификатор 62699.9.33, местност Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: И. В. П., В. В. П., Г. В. П.

Прочети още...

Съобщение №899/2019

Изх. №3620(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.34 в местността Еловец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА П. Т. Л.

Прочети още...

Съобщение №898/2019

Изх. №3619(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.34 в местността Еловец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА П. И. П.

Прочети още...

Съобщение №897/2019

Изх. №3597(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на приемо- предавателна станция за глас и/или данни с № SO1745_B, разположена на фасадната стена на таванско помещение в жилищна сграда, находяща се в УПИ VI, кв.1, пл. № 255 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД

Прочети още...