Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №917/2019

Изх. №3659(3)/28.11.2019 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155, местност „Баларбаши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на отреждането на имота от за „земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“

Възложител: П. Й. В.

Прочети още...

Съобщение №916/2019

Изх. №3270(3)/28.11.2019 г.

Уведомление за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.257.4 в местността Нежовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА М. Т. С.

Прочети още...

Съобщение №915/2019

Изх. №3269(3)/28.11.2019 г.

Уведомление за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.255.13 в местността Вечеровен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г. Х. А.

Прочети още...

Съобщение №914/2019

Изх. №3708(2)/26.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Засяване на зимна рапица и пшеница в поземлени имоти с идентификатори 02960.73.84 и 02960.73.83 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №913/2019

Изх. №3694(1)/25.11.2019 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разделяне на УПИ VI - 619.19, кв. 7 по плана на „Промишлена зона“ на гр. Благоевград и образуване на нов УПИ VI - 619.19 с предназначение „за складове и печатница“ и нов УПИ VII - 619.19 с предназначение „за складове и печатница“, ниско свързано застрояване със запазване режима на съществуващите сгради;
2. Инвестиционен проект за преустройство и разделяне на сгради с идентификатори 04279.619.19.1, 04279.613.19.2 и 04279.613.3 и образуване на 2 броя нови сгради с предназначение „за складове и печатница““

Възложител: „ВИ Л ДЖИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №912/2019

Изх. №3687(2)/25.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на сграда в УПИ II-347, кв.30 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №911/2019

Изх. №3668(3)/25.11.2019 г.

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня“ към апартаментен хотел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02693.50.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград - изменение на Разрешително за водовземане №МВ-022013-ГБ/08.03.2013 г.“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА М. Й.

Прочети още...