Съдържание

Посетители

В момента има 341  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1141/2016

проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XVI-214 и УПИ I-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението от „детска градина“ и „жилищни“ в „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и образуване на нови три имота УПИ XVI-214, УПИ XI-214 и УПИ I-214 и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4512/08.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XVI-214 и УПИ I-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението от „детска градина“ и „жилищни“ в „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и образуване на нови три имота УПИ XVI-214, УПИ XI-214 и УПИ I-214 и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти, попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ XVI-214 и УПИ I-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна са с обща площ 4.650 дка и към настоящият момент са отредени за детска градина и жилищни нужди. В момента имотите са незастроени.
С изменението на ПУП - ПРЗ е предвидено промяна предназначението на горепосочените имоти от „детска градина“ и „жилищни“ в „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и образуване на нови три имота УПИ XVI-214, УПИ XI-214 и УПИ I-214.
С предвидените инвестиционни проекти за новообразуваните имоти е предвидено следното:
- в УПИ XVI-214 и УПИ XI-214 е предвидено да бъдат изградени по една сграда със застроена площ 500 м2 за съхранение на предварително изсушени етерично - маслени култури, опаковани в чували и монтиране на фотоволтаични централи с мощност 16 kW за всяка една за собствени нужди върху покривите на сградите;
- УПИ I-214 за момента е предвидено да бъде незастроен.
Захранването на предвидените с плана обекти в вода ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Сливница, а образуваните отпадъчни води е предвидено да се заустват в съществуващата канализация на населеното място.
Транспортният достъп е осигурен по прилежащи улици.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени две защитени зони, а именно, защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XVI-214 и УПИ I-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението от „детска градина“ и „жилищни“ в „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и образуване на нови три имота УПИ XVI-214, УПИ XI-214 и УПИ I-214 и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.