Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1138/2016

инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4494/07.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция с покрита площ по котвите в размер на 117.745 дка. Целта е да се покрият през производствения период съществуващите трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил, с площ 162.187 дка и начин на трайно ползване „овощна градина“.
За инвестиционно предложение „Пресаждане, възстановяване и разширяване на съществуваща овощна градина от ябълкови насаждения в имот с номер 000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил и закупуване на селскостопанска техника за стопанисване и поддържане в добро земеделско състояние на овощната градина“ директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмен административен акт с Изх. №2013(3)/18.06.2013 г., издаден в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждания и сондажен кладенец в имот №000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), чрез която е проведена и процедурата по оценка са съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. С Решение №БД-35-ПР/27.06.2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл да не се извърша ОВОС.
С настоящето инвестиционно предложение не се предвижда промяна в местоположението, параметрите и предвижданията на гореописаните инвестиционни предложения, за които от РИОСВ - Благоевград са проведени приложимите процедури регламентирани с глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях..
Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота, в който е предвидено да се реализира.
Описаните по-горе дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не са налични основания, че същите следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (предвидените монтажни дейности са малки по мащаб и не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда; мрежата ще бъде монтирана в границите на имота и няма да бъдат засегнати други имоти), предвид което инвестиционното предложение „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“ не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно глава шеста на ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но по-голяма част от него (около 139.187 дка) попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се създават условия и предпоставки за пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001013 „Скрино“, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.