Съдържание

Посетители

В момента има 515  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №885/2015

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ул. „Бяло море“ и прилежащо междублоково пространство в кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №884/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда” – отдел, подотдели 238 „б1“ и „и1“

Прочети още...

Съобщение №883/2015

Горскостопанска програма за имоти №088030 и №088036, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №882/2015

Горскостопанска програма за имоти №088032 и №088038, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №881/2015

инвестиционно предложение “Модернизация на месопреработвателно предприятие, находящо се в УПИ ІІІ, кв. 61, бивш стопански двор, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №880/2015

инвестиционно предложение “Реконструкция и пристройка на склад за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, разположен в УПИXXXII-9657 (имот с идентификатор 17395.501.9657 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев) в кв. 209 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и пристройка към същия“

Прочети още...

Съобщение №879/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на ограда в имот №000651 с площ 2.353 дка, местност „Свети Атанас“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...