Съдържание

Посетители

В момента има 586  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-03-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: И.Г.Н

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на Магазин № 1, находящ се в жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки в УПИ № 54, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика "Ехомед" ЕООД със седалище гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров" № 22, ЕИК 202797148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на микроязовир в имот №032004 с площ 12.383 дка, местност „Злинска река", землище на с. Илинденци, община Струмяни за захранване с вода за промишлени нужди на работилница за обработване на мрамор, находяща се в имот №034001 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Диманков" ЕООД, със седалище община Струмяни, с. Струмяни, местност „Злина", главен път Е 79, ЕИК 101717543

От тук може да изтеглите пълния текст на решението