Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-59-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на търговски обекти (магазин С15, С16, С17 и С18) от първи етаж на сграда, находяща се в УПИ ІV-2392, в кв. 84 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в гинекологичен кабинет и лаборатория", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Мегастрой - 2000" ООД със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Д-р Христо Матов" № 5, ЕИК 101524487 и „Родопа Гоце Делчев" ЕООД със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Драма" № 31, ЕИК 811160505

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Дани – Емил Сашев" ЕООД, със седалище гр. Благоевград, ул. „Предел" № 34, ЕИК 200074064

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спортен комплекс в двора на VІІІ СОУ, гр. Благоевград в имот с идентификатор 04279.626.30 и площ 22081 м2 по КК на гр. Благоевград (УПИ V и УПИ VІ, кв. 35 по плана на ж. к. „Еленово", гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на 5 бр. жилищни сгради, хотел с ресторант, конферентен блок и зона за релакс, вътрешен и външен басейн, трафопост и паркинг в имоти с идентификатори 65334.150.11 и 65334.150.20, местност „Чинар куши" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Сан инвест груп" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Беласица" № 2, ЕИК 201568082

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) с цел осигуряване на вода за охлаждане на компресор и хигиенни нужди на фабрика за производство на обувки, изградена в имот №72 от квартал 73 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Жоси" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Ореляк" №9, ЕИК 101019182

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална спортна площадка с фитнес в УПИ ХІХ-203, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Баскетболен клуб „Пирин – Гоце Делчев" със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Криволак" № 3, ЕИК 101656567

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на апартамент, находящ се в УПИ І-1885, в кв. 113 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: К.К.Ч

От тук може да изтеглите пълния текст на решението