Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-11-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на център за спорт и отдих в имот №054021 с площ 7934 м2 в местността „Драките", землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.В.Т

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-10-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ел. провод 20 кV с цел присъединяване на МВЕЦ „Места - 1", находяща се в поземлен имот № 026044 в землището на село Обидим, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МВЕЦ МЕСТА" ООД, със седалище гр. Разлог, ул. „Климент Охридски" № 21 ет. 1, ап. 3, ЕИН: BG 200884526

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на мултифункционална оранжерийна инсталация със складове и съпътстващи помощни сгради в имот №000338 с площ 10.003 дка, местност „Струмешница" в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Д.К.Г

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на зелен пояс по поречието на р. Пиринска Бистрица чрез залесяване на имот № 000153 с площ 21.589 дка, местност „Тарарова воденица" в землището на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. „Свобода" № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма в 1/2 част от поземлен имот №002049 в местността „Долна бара", землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.М.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението


БД-08-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на село Рибново – изграждане на водоем V = 2х400 м3 в имот №000317 с площ 0.676 дка в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Гърмен с адрес с. Гърмен, ЕИК 000024752

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промишлена и административна база на „Фармапласт България - КРЕ" ЕООД - Катунци в имот №679, кв. 61 в промишлена зона на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КРЕ" ЕООД със седалище и адрес на управление с. Катунци, Промишлена зона, община Сандански, ЕИК 131440568

От тук може да изтеглите пълния текст на решението