Съдържание

Посетители

В момента има 673  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-66-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец за отопление и охлаждане на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АВТО ЛУКС" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Иван Чаушки" № 27, ЕИК 101003751

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №4/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

БД-65-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на цех за бутилиране на олио, в поземлен имот с идентификатор 04279.619.235 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в цех за производство на белено слънчогледово семе и халва", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Рубин 08" ООД със седалище гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов" № 59, ЕИК 200333245

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на топлопровод - първа магистрала от колектор ТЕЦ І, ІІ, ІІІ, ІV от Оранжерии до ж. к. „Самуил" в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Топлофикация Петрич" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ж.к Оранжерии – Шосето за София, ЕИК 202637962

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и къща за гости в УПИ I, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Е.И.З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в част от УПИ II-275 в кв. 34 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ", със седалище и адрес на управление Община Симитли, с. Черниче, ул. „Васил Левски" № 36, ЕИК 101115572

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на обединено детско заведение (ОДЗ) - постоянна целодневна детска ясла - 12 деца в УПИ II - 90, кв. 11 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Кресна със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Македония" № 96, БУЛСТАТ 000024720

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на дейност на пункт за изкупуване на плодове и зеленчуци, разположен в УПИ ІІ, местност „Седми километър" в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград в „земеделска аптека", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Дира Фрукт" ЕООД със седалище и адрес на управление общ. Петрич, с.Скрът, ул."Евтим Дойчев" № 7, ЕИК 200877421

От тук може да изтеглите пълния текст на решението