Съдържание

Посетители

В момента има 466  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-31-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на рибарник, битова сграда, паркинг и собствен водоизточник в имот №009010 с площ 5.093 дка в местността „Главатица", землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Р.А.М и Н.К.М

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Линейна част и технологични площадки на входно/изходни газопроводи (шлейфи) за връзка на Компресорна станция „Петрич" към реконструкция на Компресорна станция „Петрич", землище на с. Рупите и с. Старчево, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Булгартрансгаз" ЕАД седалище и адрес на управление - гр. София, 1336, ж.к. „Люлин" 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66, ПК 3, ЕИК: 175203478

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бачево" на река Бачевска в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Милчо Метохлиев ММ-50", със седалище гр. Разлог, ул. „Рила" № 19, ЕИК 101108528

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци в т. ч. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки и други неопасни отпадъци, търговско-складова база и паркинг в имот с идентификатор 04279.619.381 и площ 2454 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Росиво" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски" № 42, ЕИК 200364881

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на имот №000883 в местността „Поището", землище на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград от „друга територия нестопанска" в „база за изкупуване на черни и цветни метали, разкомплектоване на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, изкупуване на хартия, картон, пластмаса и полиетилен, офиси и кантар", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ауто - скрап" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Николай Петринин" № 6, ет. 1, ап. 1, ЕИК 202022150

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Отработване на запасите от баластра (пясък и чакъл) за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище „Крумово", община Кочериново, област Кюстендил с площ 139095 м2", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Бистрица" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов" № 21, ЕИК 811152120

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща административно-битова сграда, находяща се в УПИ І, кв. 189 по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в специализирана болница за рехабилитация", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Национална спортна база" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Евлоги Георгиев" № 38, ЕИК 831635354

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението