Съдържание

Посетители

В момента има 780  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-57/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-57/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 800 kW“ и Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия за захранване с ел. енергия на поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Я. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-56/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-56/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала до 5 MW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения, паркинг за камиони и обслужващи сгради - бензиностанция-газстанция, зареждане на електромобили, халета за търговска дейност и офиси“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 5 МW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения в поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СОЛАРИКС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-55/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-55/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04279.59.41 и 04279.59.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-54/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-54/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ - УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“ - ново ниско свободно застрояване, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ИН ТРЕЙД“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-53/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-53/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проекти на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.16.121 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „фотоволтаична централа“, „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.33.38 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „фотоволтаична централа“ и „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.20.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Т. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-52/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-52/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за интегрирано развитие на община Разлог (ПИРО Разлог) за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-51/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-51/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план - Плана за регулация (ПУП - ПР) на УПИ І - пл. № 586, кв. 1 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на петнадесет броя урегулирани поземлени имота с отреждане за „Жилищно строителство“ и обслужваща улица, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението