Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-82/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-82/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно - производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-81/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-81/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.83.7, местност Симитли чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на „Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-80/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-80/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор , местност Мутишица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-79/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-79/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-78/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-78/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.63.5 в местността Балвано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели „Смф1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-77/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-77/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 29146.1.168, местност Кобилица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за промяна на предназначението от „Изоставена нива” – за неземеделски нужди: „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-76/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-76/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.158.77, местност Средния път – Ш.09 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението