Съдържание

Посетители

В момента има 888  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-03/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-03/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 06306.56.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване - „Жм“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-02/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-02/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.30.13, местност Кулата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване - „Жм“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-01/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-01/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 61813.754.186 (част от УПИ III, кв. 38 по плана на гр. Разлог) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и план за застрояване (ПЗ) в новообразуваното УПИ III с отреждане за „фотоволтаична централа““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението