Съдържание

Посетители

В момента има 728  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-21/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-21/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници – фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-20/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-20/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за части от поземлени имоти с идентификатори 04217.1.410, 04217.872.681, 04217.1.114 и поземлени имоти с идентификатори 04217.1.56, 04217.1.135, 04217.1.136, 04217.1.137, 04217.1.138, 04217.1.139, 04217.1.140, 04217.1.141, 04217.1.142, 04217.1.45, 04217.1.46, 04217.1.184 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Ок“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-19/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-19/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Проект на Програма за управление на отпадъците на община Рила за периода 2021 – 2028 г. при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Рила

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-18/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-18/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност Папаз чаир по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда „Ок1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-17/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-17/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 27231.53.286 и 27231.53.287 в местността Смирковица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-16/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-16/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.78.123 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ при спазване на устройствените показатели за устройствена зона „Смф1“ и подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 04279.78.93 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за селскостопански, горски ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 04279.78.123 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-15/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-15/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2023 – 2040 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението