Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-02-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №058022 в землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.124.8, местност „Крушите“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СЛАВИХРИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението