Съдържание

Посетители

В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 45/2012 г.

 

инвестиционно предложение: "Разширение на производствената дейност на „Пиринпласт“ АД с дейности по събиране, транспортиране  и оползотворяване ( код R3, код R12 и код R13) на отпадъци от пластмаси в поземлен имот с идентификатор 17395.501.5189 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делев, община Гоце Делчев, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

С инвестиционното предложение се предвижда оползотворяване (рециклиране) на отпадъци не само от пластмаса, но и от каучук и получаване на крайни продукти под формата на гранули и готова продукция – велпапе, полимерни мрежи и шприцова продукция (транспортни каси, бидони и др.). Предвид това намерението попада в обхвата на т. 9 от приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин-Алиботуш”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2012 г. на министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г. изм. и доп.)

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г.; изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни месообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Среден пирин-Алиботуш”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев.